ВСТУП


Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Стабільна ішемічна хвороба серця», розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини, розглядає особливості проведення діагностики, лікування та профілактики стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС) в Україні з позиції забезпечення наступності етанів медичної допомоги. УКПМД розроблений на основі клінічної настанови «Стабільна ішемічна хвороба серця» (2021).

За формою, структурою та методичними підходами щодо використання вимог доказової медицини УКПМД відповідає вимогам Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

При розробці УКПМД, як і відповідної клінічної настанови, були враховані сучасні положення доказової медицини, що увійшли в оновлені рекомендації Європейського товариства кардіологів «Настанови з діагностики та лікування хронічних коронарних синдромів» (2019) та рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів «Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування» (2020).

Ознайомитися з текстом клінічної настанови можна за посиланням www.dec.gov.ua/cat mtd/galuzevi-standard-ta-klinichni-nastanovi.

УКПМД розроблений мультидисциплінарною робочою групою, персональний склад якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2020 року № 1908 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2021 року № 265).

До робочої групи увійшли представники різних медичних спеціальностей: лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-кардіологи, лікарі-хірурги серцево-судинні, лікарі-кардіологи, які проводять перкутанні втручання, тощо.

Відповідно до ліцензійних вимог та стандартів акредитації у закладі охорони здоров’я (303) має бути наявний внутрішній документ (клінічний маршрут пацієнта), що уніфікує медичну допомогу пацієнтам із стабільною ішемічною хворобою на локальному рівні.

Перелік скорочень, що використовуються в протоколі

 • АКШ
— аортокоронарне шунтування
 • АСК
— ацетилсаліцилова кислота
 • AT
— артеріальний тиск
 • ББ
— бета-адреноблокатори
 • БКК
— блокатори кальцієвих каналів
 • БРА
— блокатори рецепторів ангіотензину II
 • ТІМ
— гострий інфаркт міокарда
 • ГКС
— гострий коронарний синдром
 • ДГП-БКК
— дигідропіридинові бета-адреноблокатори
 • ДМЕКГ
— динамічний моніторинг ЕКГ
 • ДФН
— дозоване фізичне навантаження
 • ЕКГ
— електрокардіографія
 • ЕхоКГ
— ехокардіографія
 • ЗАК
— загальний аналіз крові
 • ЗАС
— загальний аналіз сечі
 • ЗОЗ
— заклади охорони здоров’я
 • ЗХС
— загальний холестерин
 • іАПФ
— інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • ІКАГ
— інвазивна коронарна ангіографія
 • ІМ
— інфаркт міокарда
 • ІМТ
— індекс маси тіла
 • ІХС
— ішемічна хвороба серця
 • КА
— коронарні артерії
 • КВ
— кардіоваскулярні
 • КМП
— клінічний маршрут пацієнта
 • ЛКА
— ліва коронарна артерія
 • ЛПМД
— локальний протокол медичної допомоги
 • ЛІД
— лівий шлуночок
 • МКХ
— міжнародна статистична класифікація захворювань та пов’язаних порушень стану здоров’я
 • МНС
— міжнародне нормалізоване співвідношення
 • МРТ
— магнітно-резонансна томографія
 • НОАК
— новий оральний антикоагулянт
 • ОМТ
— оптимальна медикаментозна терапія
 • ОФЕКТ
— однофотонна емісійна КТ
 • ПАТТ
— подвійна антитромбоцитарна терапія
 • ПКВ
— перкутанне коронарне втручання
 • ПТЙ
— передтестова ймовірність
 • СН
— серцева недостатність
 • УКПМД
— уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
 • ФВЛШ
— фракція викиду лівого шлуночка
 • ФК
— функціональний клас
Форма 025/о Медична карта амбулаторного хворого, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 669/20982
ФОП — лікар, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець
ФП — фібриляція передсердь
ФР — фактори ризику
ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень
ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності
ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності
ХХН — хронічна хвороба нирок
ЦД — цукровий діабет
ЧСС — частота серцевих скорочень
FFR — фракційний резерв кровотоку